idiomesWidget
slide-1a-remigi - 2

Formació i consultoria

Comerç i logística internacional
Direcció empreses
Estratègia empresarial
Habilitats directives
Quadre de comandament

“L’experiència sense teoria, té massa cost
i la teoria sense experiència té massa risc”

Remigi Palmés

La meva visió empresarial és

Propòsit

Contribuir al desenvolupament personal i professional de les persones i contribuir al creixement qualitatiu de les empreses.
Això s’ha de fer tenint sempre en compte el Bé Comú i la millora de la rendibilitat de l’empresa.

Missió

Formar gerents, directius i quadres intermedis en matèria de gestió empresarial.
Ajudar a implementar els coneixements a les empreses i aportar valor i experiència en les decisions empresarials, especialment a les PIMES.

Valors

El Bé Comú, com a base de tota actuació personal i empresarial.
L’honestedat amb les persones, les empreses i les entitats.

La qualitat i el servei com a garantia de millora continua.